menu
Portál senioru.cz

Příspěvek na péči

 

 

 

Co je příspěvek? 

Příspěvek na péči je určen osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Jde tedy o osoby, které potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb. Výše příspěvku je odstupňována podle rozsahu a typu potřeby, což určuje zákon.

Základní životní potřeby

Kdo může požádat?

  • rodinný příslušník
  • osoba blízká
  • poskytovatel sociálních služeb

Jak probíhá sociální šetření?

Sociální šetření se uskutečnění v přirozeném prostředí žadatele, jehož výstupem je seznam úkonů, které je nebo není daná osoba schopna vykonat. Na základě tohoto je sociálním pracovníkem vyhotoven písemný záznam.

Poté posudkový lékař pracující pod Českou správou sociálního zabezpečení posoudí na základě zdravotní dokumentace zdravotní stav žadatele.

Další informace naleznete na webovém portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, Zákonu č.108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, nebo Vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Počet životních potřeb, které osoba není schopna zajistit Stupeň závislost Výše příspěvku osobě do 18ti let – měsíčně
3 Stupeň I (lehká závislost) 3 300 Kč
4-5 Stupeň II (středně těžká závislost) 6 600 Kč
6-7 Stupeň III (těžká závislost) 13 900 Kč
8-10 Stupeň IV (úplná závislost) 19 200 Kč
Počet životních potřeb, které osoba není schopna zajistit Stupeň závislost Výše příspěvku osobě nad 18ti let - měsíčně
3-4 Stupeň I (lehká závislost) 880 Kč
5-6 Stupeň II (středně těžká závislost) 4 400 Kč
7-8 Stupeň III (těžká závislost) 12 800 Kč
9-10 Stupeň IV (úplná závislost) 19 200 Kč

Jak požádat?   

Žádost o příspěvek na péči spolu s přílohou Oznámením o poskytovateli pomoci písemné žádosti je nutné podat na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek. Tyto formuláře jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na Portálu MPSV v sekci Formuláře.

Následně sociální pracovník z příslušné Krajské pobočky Úřadu práce provede sociální šetření pro účely rozhodování o příspěvku. Sociální pracovník tedy zjišťuje schopnost samostatného života osoby v jejím přirozeném sociálním prostředí.

Následně krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází také ze zdravotního stavu osoby.

Základní životní potřeby

žádost o příspěvek na péči